Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilorASCUNDE NOTA
Jurisprudenta comentata in materia achizitiilor publice volumul 2
Pret: 11500 lei
Disponibilitate: in stoc furnizor
Livrare estimativă: 15 zile

» modalitati transport
» info disponibilitate si retur
» formular contact
Cod produs: 202378
Autor(i): Dumitru-Daniel Serban
Editura: Editura Wolterskluwer
Colectia: Jurisprudenta
Anul aparitiei: 2010
Nr. pagini: 912 pagini
ISBN: 606-8201-39-2
Categorii: Jurisprudenta, Drept, Carti
Prezenta enciclopedie jurisprudenţială în materia achiziţiilor publice redă, într-o manieră armonioasă şi accesibilă, cazuistica de specialitate a ultimilor ani. Cu certitudine, o asemenea lucrare – printre puţinele de acest gen – este de mare trebuinţă oricărui specialist în achiziţii publice, reprezentând nu numai o sursă de informare juridică, ci şi un veritabil îndrumar în activitatea pe care o desfăşoară acesta.

Lucrarea reprezintă rodul îmbinării muncii practicianului cu cea a teoreticianului. Textul de faţă oglindeşte esenţa vastei problematici specifice supuse analizei şi deciziei instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ, cu precădere în calea de atac a plângerii împotriva actelor administrativ-jurisdicţionale ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Autorul volumului documentează şi analizează lucid şi minuţios peste 550 de hotărâri judecătoreşti, multe dintre ele adnotate prin prisma jurisprudenţei relevante a Curţii Europene de Justiţie şi a ansamblului normativ comunitar, ceea ce vine să îi sporească atât valoarea ştiinţifică, cât şi utilitatea cotidiană.
De bună seamă că orice carte se recomandă singură, motiv pentru care cele evocate de noi mai sus trebuie percepute drept un sincer îndemn la lectură, o lectură care se cuvine a fi înfăptuită.

Cuprins

ABREVIERI
CUVâNT INAINTE

PARTEA I. HOTĂRâRI PRONUNŢATE DE CURŢILE DE APEL
CAPITOLUL I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal
1. 1. O procedură iniţiată în temeiul legislaţiei anterioare se spune acesteia în derularea ei. 2. Pentru dovedirea experienţei similare nu are relevanţă faptul că ea provine din contracte încheiate de ofertant direct cu beneficiarul sau din contracte de subantrepriză
2. Punctaje acordate de comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii comisiei. Nesolicitând clarificări, respectiv neformulând contestaţie cu privire la modalitatea de punctare, petenta a acceptat considerarea evaluării membrilor ca fiind obiectivă
3. Expertiză tehnică a cărei concluzie a fost înlăturată de instanţă. Tarifarea eronată a serviciilor. Ofertă neconformă
4. Achiziţie destinată desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante ale autorităţii. Contestaţie formulată înaintea Consiliului, respinsă de acesta ca inadmisibilă. Decizie legală
5. Ofertant în curs de certificare a implementării sistemelor ISO 9001 şi 14001. Ofertă admisibilă
6. Nedepunerea motivelor plângerii în termenul de declarare a acesteia nu atrage sancţiunea nulităţii ei
7. Timbrarea plângerii
8. Obligaţia de timbrare a plângerii la valoarea contractului
9. Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a unei localităţi. Contestaţie depusă la Consiliu, declinată la tribunal şi redeclinată de acesta către Consiliu. Conflict negativ de competenţă. în condiţiile în care doar procedura de atribuire se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, iar legea specială ce reglementează delegarea de gestiune stabileşte expres şi imperativ competenţa materială de soluţionare a cauzelor, competenţa de soluţionare a contestaţiei revine secţiei de contencios administrativ a tribunalului
10. Exercitarea dreptului de a solicita clarificări asupra documentaţiei de atribuire nu conduce automat la prelungirea termenului de contestare a documentaţiei
11. Termenul de contestare depinde de valoarea estimată a contractului, valoare care trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare
12. 1. Orice critici relative la documentaţia de atribuire sunt tardive, întrucât petenta şi-a însuşit conţinutul documentaţiei de atribuire prin faptul că a înţeles să îşi depună oferta. 2. Stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin compararea preţurilor ofertelor admisibile. 3. Denumirea ofertantului declarat câştigător trebuie comunicată numai ofertanţilor a căror ofertă a fost declarată admisibilă, dar necâştigătoare, nu şi acelor ofertanţi a căror ofertă a fost respinsă ca inacceptabilă
13. Solicitare de eliminare a unei cerinţe din documentaţia de atribuire publicată în SEAP, la care autoritatea a răspuns negativ. Termenul de contestare a cerinţei curge de la publicarea documentaţiei în SEAP, nu de la data răspunsului primit de la autoritate
14. 1. Cererea de intervenţie în interes propriu este admisibilă în faţa instanţei de soluţionare a plângerii. 2. Asociere în care liderul, care a constituit garanţia de participare, este IMM. Garanţie redusă cu 50%. Garanţie valabilă, chiar dacă celălalt asociat nu este IMM
15. Din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu rezultă obligaţia estimării valorii contractului de achiziţie de către un expert evaluator ANEVAR
16. Nerespectarea continuităţii completului de judecată şi pronunţarea deciziei de către un alt complet nu conduce la anularea deciziei atacate a Consiliului
17. 1. Termenul de plângere se calculează potrivit art. 101 C. pr. civ. 2. Ofertant în curs de certificare a sistemelor de management impuse de autoritatea contractantă. Ofertă respinsă legal
18. Cât timp în documentaţia de atribuire nu s-a prevăzut expres o altă modalitate de transmitere a actelor nu pot fi utilizate decât modalităţile prevăzute de art. 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
19. 1. Serviciile de pază nu sunt legate direct de activitatea de producere a energiei, astfel încât nu se poate reţine că sunt destinate desfăşurării activităţii relevante. 2. Respingerea contestaţiilor ca inadmisibile. Soluţie nelegală întrucât atunci când un organ administrativ-jurisdicţional constată că nu este competent trebuie, potrivit art. 158 alin. (1) şi (3) C. pr. civ., să îşi decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea instanţei competente
20. Soarta cererii de intervenţie în situaţia în care petenta renunţă la judecată
21. Plângere depusă de ofertanta declarată câştigătoare. Soluţionarea plângerii fără participarea contestatoarei. Soluţie nelegală, întrucât se impunea citarea acesteia pentru respectarea dreptului de a participa la judecată şi a contradictorialităţii
22. 1. Este admisibilă formularea unei cereri de intervenţie în interes propriu în calea de atac a plângerii. 2. Criticile petenţilor nu pot fi reţinute în favoarea altor participanţi la procedură
23. Verificare acceptabilităţii ofertelor prin prisma preţului neobişnuit de scăzut nu este posibilă după derularea etapei finale de licitaţie electronică, ci doar anterior acesteia
24. Adresa de comunicare a rezultatului procedurii se semnează de reprezentantul autorităţii contractante, iar nu de către membrii comisiei de evaluare
25. 1. Experienţa în lucrări similare nu înseamnă experienţă în lucrări identice. 2. Factori de evaluare subiectivi. Anulare legală a procedurii de atribuire
26. Cheltuieli de judecată în cuantum de 12.400 lei. Acordarea parţială a acestora
27. Solicitare adresată autorităţii de a elimina anumite cerinţe din documentaţie. Termenul de contestare curge prin raportare la luarea la cunoştinţă a cerinţelor criticate, iar nu a datei de răspuns la solicitare
28. Calculul termenului de contestare după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010
29. Purtarea unei corespondenţe cu autoritatea contractantă nu are ca efect prelungirea perioadei legale de formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire sau decalarea datei de la care începe să curgă termenul pentru formularea contestaţiei

CAPITOLUL II. Curtea de Apel Bacău, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal
30. Cerere de suspendare a executării deciziei Consiliului. Condiţii legale
31. Oferta de preţ nu poate fi formală, ci trebuie să aibă o fundamentare economică
32. Principiul rolului activ al instanţei. Nedepunerea tuturor diligenţelor în aflarea obiectului acţiunii reclamantei
33. Nu comisiei de evaluare îi revine competenţa de a stabili conformitatea produselor cu un anumit standard, având în vedere condiţiile speciale pe care le presupune verificarea acestei conformităţi
34. Listele de cantităţi din caietul de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanţi, chiar dacă sunt eronate
35. Contestaţiile privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane nu intră în competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
36. Pronunţarea asupra excepţiei de netimbrare a plângerii are prioritate faţă de pronunţarea pe cererea petentei de renunţare la judecarea plângerii sale
37. Depunerea unui certificat de atestare fiscală expirat. Solicitarea de către autoritate a prezentării unuia nou. Soluţie legală. întrucât art. 77 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 permite completarea unui document care lipseşte, cu atât mai mult el permite şi completarea unuia care a fost depus, însă era expirat
38. Drepturile ocrotite de Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale se valorifică potrivit acestei legi
39. Contestaţie în anulare. Motive
40. 1. Interes în a contesta decizia prin care Consiliul i-a respins contestaţia îl are contestatoarea, iar nu alţi participanţi la procedura de atribuire. 2. Consiliul nu are obligaţia legală de a cerceta legalitatea unui act neatacat prin contestaţie
41. Lipsa de justificare a punctajelor acordate. Factori de evaluare relativi. Necesitatea reevaluării ofertelor
42. 1. Principiul tratamentului egal se consideră a fi încălcat dacă situaţii identice sunt tratate în mod diferit. 2. La licitaţie prezintă relevanţă informaţiile care rezultă din conţinutul bilanţului, nu data înregistrării lui la organul fiscal. 3. Nu există nicio obligaţie legală pentru Consiliu de a examina contestaţia pe alte motive decât cele invocate de contestator sau faţă de alte acte
43. Participarea ofertantei la întocmirea studiului de fezabilitate, parte a documentaţiei de atribuire, nu presupune în mod automat un avantaj informaţional pentru ofertantă
44. Autoritatea contractantă are nu dreptul, ci obligaţia de a accepta prezentarea de către ofertanţi a unor probe care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, în locul certificatelor de calitate cerute
45. Tarif mediu orar pentru servicii de pază. Luarea în calcul la formarea tarifului a unei cheltuieli de 0 lei pentru concediile de odihnă şi a unui profit de 0 lei. Ofertă admisibilă
46. 1. Contestarea înainte de data de depunere a ofertelor a unor cerinţe de calificare cuprinse în documentaţia de atribuire, cerinţe care însă au fost îndeplinite de contestatoare, oferta sa fiind admisă de autoritate. Contestare lipsită de interes. 2. Solicitarea autorităţii contractante ca ofertanţii să fi obţinut profit în ultimii trei ani nu este restrictivă şi nu încalcă principiul nediscriminării, fiind în acord cu dispoziţiile art. 184-186 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 3. Raportat la natura şi complexitatea lucrărilor ce urmează a se executa, cerinţa privind prezentarea certificatului OHSAS 18001 (managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale) este în acord cu prevederile legale
47. Neacceptarea la procedură a consumabilelor reîncărcate sau remanufacturate. Condiţie justificată
48. Forma scrisă a contractului de achiziţie publică constituie o condiţie ad validitatem a sa, ceea ce exclude posibilitatea prelungirii tacite a contractului. Referitor la continuarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale după data expirării contractului, dreptul pretins de reclamantul executant nu este vătămat printr-un act administrativ sau act administrativ asimilat şi, din această perspectivă, înlăturarea vătămării în procedura specială a contenciosului administrativ apare ca neîntemeiată. Reclamantul are deschisă calea acţiunii la instanţa de drept comun pentru a îşi valorifica drepturile pretinse rezultând din continuarea prestării obligaţiilor contractuale
49. Modalitatea de funcţionare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice nu poate fi imputată autorităţii contractante
50. Contestaţie adresată atât Consiliului, cât şi tribunalului. Lipsa notificării Consiliului despre sesizarea tribunalului. Soluţionarea contestaţiei de către Consiliu. Decizie legală
51. Factor de evaluare subiectiv. Obligarea autorităţii contractante la remedierea lui
52. Renunţarea la contestaţie cu o zi înainte de pronunţarea deciziei de către Consiliu. Neluarea în seamă a renunţării. Decizie nelegală
53. Renunţare la contestaţie ulterior soluţionării ei de către Consiliu. Plângere din partea autorităţii. Anularea deciziei Consiliului de către instanţă, luându-se act de renunţarea la contestaţie
54. Termenul de contestare a rezultatului procedurii se raportează la primirea adresei de comunicare a acestuia de la autoritate transmisă prin fax, iar nu la momentul ulterior la care ea a fost primită şi prin poştă. De asemenea, comunicarea de respingere, chiar dacă nu este motivată corespunzător, trebuie atacată în termenul legal
55. Beneficiază de legitimare procesuală activă în formularea plângerii şi ofertanta care nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională
56. Transmiterea în termen a contestaţiei către autoritatea contractantă, însă în afara termenului către Consiliu. Contestaţie tardivă
57. 1. Analizarea de către Consiliu a altui temei de drept decât a celui invocat de contestatoare. 2. Sesizarea tribunalului cu o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva unuia dintre membrii asocierii ofertante declarate câştigătoare. Aplicabilitatea art. 181 lit. b) din ordonanţă
58. In condiţiile în care certificatul de calificare nu a fost declarat fals şi nu a fost anulat printr-o hotărâre judecătorească, el face dovada îndeplinirii condiţiei de calificare impuse de autoritatea contractantă
59. Atribuirea unui contract de furnizare finanţat din fonduri publice în proporţie de 75% de o persoană juridică fără calitate de autoritate contractantă. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu
60. Calitatea de emitent al deciziilor prin care se soluţionează contestaţiile nu-i conferă Consiliului calitatea de parte în plângerea formulată împotriva deciziilor sale

CAPITOLUL III. Curtea de Apel Braşov, Secţia de contencios administrativ şi fiscal
61. Inscrierea în rubrica „autoritate contractantă” a primăriei nu poate atrage nulitatea procedurii de atribuire
62. Competenţa materială a organului jurisdicţional este reglementată de lege, nu de documentaţia de atribuire
63. Este utilă şi de preferat o amânare a declarării ofertei câştigătoare până la clarificarea tuturor aspectelor tehnice, în locul încheierii rapide a contractului, cu consecinţe neplăcute ulterioare
64. 1. Cerinţele de calificare trebuie să fie îndeajuns de rezonabile încât să nu antreneze o restrângere excesivă a exerciţiului dreptului operatorilor economici de a concura la câştigarea contractului. Solvabilitate patrimonială. 2. Certificat de responsabilitate socială SA 8000. 3. Cerinţa ca personalul de specialitate şi cel cu funcţii de conducere să fie angajat cu carnet de muncă. 4. Factorul de evaluare „programul calităţii întocmit pentru execuţia lucrării”
65. Depunerea unui document de calificare la dosarul Consiliului nu poate acoperi lipsa acestuia la momentul evaluării ofertelor
66. Documentele de calificare nu sunt acelaşi lucru cu propunerea tehnică
67. Scrisoare de garanţie bancară de participare în care este indicată greşit denumirea autorităţii contractante. Eroare materială
68. Contract de furnizare cofinanţat din fonduri publice de către un minister, atribuit de societatea comercială beneficiară a finanţării, care nu are calitate de autoritate contractantă. Respingerea contestaţiei de către Consiliu ca inadmisibilă, întrucât nu intră în competenţa sa atacarea actului organizatoarei care nu este autoritate contractantă. Soluţie nelegală
69. Nu are calitate procesuală activă în a ataca cu plângere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională
70. 1. Nu este incidentă sancţiunea tardivităţii contestaţiei dacă aceasta a fost transmisă autorităţii, însă din eroare a ajuns la altă instituţie. 2. Factori de evaluare subiectivi. Documentaţie de atribuire suficient de previzibilă şi de accesibilă
71. Act emis de consultantul-organizator al procedurii de atribuire, nu de autoritatea contractantă. Consiliul este competent să soluţioneze doar contestaţiile formulate împotriva actelor autorităţilor contractante
72. Nu este atribuţia Consiliului de a decide care sunt prejudiciile suferite de autoritatea contractantă ca urmare a îndeplinirii defectuoase a contractului şi dacă motivele sunt imputabile contractantului

CAPITOLUL IV. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal
73. Instanţa nu se poate substitui unei autorităţi în exercitarea unor competenţe pe care legea i le atribuie în mod exclusiv, cum sunt evaluarea comparativă a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare prin emiterea actului de adjudecare
74. Competenţa de soluţionare a acţiunii este reglementată de legea în vigoare la data învestirii instanţei, normele de procedură fiind de imediată aplicare
75. Nu comisiei de evaluare a ofertelor îi revine competenţa eventualei anulări a procedurii de atribuire, ci conducătorului autorităţii contractante, acest lucru nefiind condiţionat de întocmirea sau nu a unui raport al procedurii de atribuire
76. Precizarea de către Consiliu a unui termen de îndeplinire a obligaţiilor dispuse mai scurt decât cel de formulare a plângerii împotriva deciziei sale
77. Neconexarea contestaţiilor formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de către Consiliu nu este sancţionată cu nulitatea deciziilor sale
78. Achiziţie de servicii juridice încadrate în anexa nr. 2 B. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu
79. 1. Anularea licitaţiei de către autoritate fără a fi indicate motivele care au determinat-o. Anulare nelegală. 2. întârzierea Consiliului în soluţionarea contestaţiei nu afectează valabilitatea deciziei sale
80. Contestaţie formulată după momentul încheierii contractului de achiziţie publică. Respingerea ei ca inadmisibilă de către Consiliu. Decizie legală
81. Subcontractantul nu poate veni decât în susţinerea capacităţii profesionale a ofertantului, nu o poate înlocui
82. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire expediată în ultima zi de depunere a ofertelor, după ora limită. Respingere nelegală ca tardivă a contestaţiei
83. în situaţia unei contestaţii promovată de o asociere de ofertanţi, prin liderul asocierii, acesta trebuie să fie mandatat pentru introducerea contestaţiei
84. Legea permite susţinerea ofertantului/candidatului, iar nu substituirea cu o altă persoană, în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare. Susţinătorul trebuie să facă dovada că are posibilitatea efectivă de a-l susţine pe ofertant. Criteriile de calificare trebuie să aibă caracter concret, iar nu să ofere date abstracte
85. Ofertele neînsoţite de garanţia de participare trebuie respinse încă din şedinţa de deschidere a ofertelor
86. Ofertant cu debite către buget, dar şi cu TVA de rambursat. Cerinţă de calificare privind absenţa datoriilor. Respingere legală a ofertei
87. Cheltuieli de judecată. Cuantum
88. Calculul termenului de contestare. Aplicarea Codului de procedură civilă
89. Ofertarea unui generator cu nivel de radioactivitate ce depăşeşte limita pentru care a fost autorizată autoritatea contractantă. Ofertă neconformă
90. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se dispune de către instanţa de judecată suspendarea procedurii de atribuire
91. Legiuitorul a lăsat la aprecierea Consiliului necesitatea de a audia sau nu părţile. Neconvocarea părţilor pentru audieri nu constituie o încălcare a dreptului lor la apărare
92. Adresa de comunicare a rezultatului procedurii nu este un act administrativ, ci o operaţiune administrativă, însă ea poate fi supusă contestării
93. Respingerea ofertei în urma unei solicitări a comisiei de evaluare insuficient de explicite, la care ofertantul a răspuns, nu este legală
94. Autoritatea nu poate să adopte din nou o soluţie identică, fiind obligată să execute întocmai decizia Consiliului
95. Anularea procedurii de atribuire ca urmare a retragerii fondurilor necesare de către ordonatorul principal de credite, determinată de propunerea autorităţii contractante în acest sens. Anulare nelegală. Imposibilitatea încheierii contractului trebuie să fie independentă de voinţa autorităţii contractante
96. 1. Deciziile Consiliului nu intră în sfera de aplicare a excepţiei de nelegalitate reglementată de art. 4 din Legea nr. 554/2004. 2. Contestarea măsurii autorităţii contractante în condiţiile neatacării deciziei Consiliului care a impus respectiva măsură este nefondată
97. Autoritatea este singura în măsură să decidă asupra nevoilor sale şi asupra modalităţii de satisfacere a lor, însă această decizie nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de natură a restrânge concurenţa între agenţii economici
98. Lipsa unor referinţe la standarde în caietul de sarcini nu înseamnă interpretarea aleatorie a caracteristicilor tehnice impuse. Accesul liber şi egal la procedură este garantat în condiţiile în care se respectă dispoziţiile legale
99. Obligarea autorităţii contractante, prin decizie a Consiliului, să reia procedura prin declararea neconformă a unei oferte. Decizie nelegală
100. 1. Decizie prin care Consiliul a dispus respingerea unei oferte ca neconformă. Decizie nelegală, întrucât stabilirea unei oferte ca inacceptabilă sau neconformă este atributul exclusiv al comisiei de evaluare. 2. Nu poate fi respinsă o ofertă pe motivul că are un preţ neobişnuit de scăzut fără a se solicita în prealabil ofertantului justificarea preţului. încălcarea dreptului la apărare
101. Orice cauză care ar face imposibilă încheierea contractului dă naştere dreptului autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii de atribuire a contractului. Nu are relevanţă dacă imposibilitatea încheierii contractului se datorează unei culpe a autorităţii contractante
102. 1. Stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor în aceste categorii este atributul exclusiv al comisiei de evaluare, nu al Consiliului. 2. Pentru respingerea cererii de intervenţie nu se impune o motivare suplimentară celei realizate cu ocazia analizei susţinerilor din cuprinsul contestaţiei ce a fost admisă şi a apărărilor invocate în combaterea acesteia
103. Cum petenta nu a uzitat de solicitarea de clarificări sau de calea de atac a contestaţiei, ea nu-şi poate invoca propria culpă în neînţelegerea algoritmilor de calcul prevăzuţi în documentaţia de atribuire
104. Prin declararea neconformă a ofertei unui participant la licitaţie şi obligarea autorităţii contractante să continue procedura cu ceilalţi ofertanţi Consiliul şi-a depăşit competenţele
105. Pentru evitarea unui eventual conflict de interese se impune înlăturarea oricăror dubii cu privire la obiectivitatea şi imparţialitatea membrilor comisiei de evaluare
106. Hotărârea judecătorească de soluţionare a plângerii împotriva deciziei Consiliului poate fi atacată cu contestaţie în anulare
107. Imposibilitatea apărătorului apelantei reclamante de a se prezenta în instanţă la momentul luării cauzei pentru a depune dovada achitării taxei de timbru nu poate conduce la sancţionarea părţii care, fiind de bună credinţă, şi-a îndeplinit obligaţia achitării acestei taxe
108. Ofertarea unui preţ nereal poate conduce la distorsionarea concurenţei
109. Criterii de atribuire. Diferenţe. Posibilitatea aplicării unei formule de calcul în cazul criteriului „preţul cel mai scăzut”
110. Necomunicarea către autoritatea contractantă a unei copii de pe contestaţie atrage nulitatea acesteia, indiferent de cauzarea sau nu prin respectiva necomunicare a unei vătămări autorităţii
111. Posibilitatea ofertanţilor de a formula obiecţiuni cu privire la clauzele specifice din contract nu poate fi interpretată în sensul că ofertanţii ar avea posibilitatea să oferteze contractul cu clauze modificate în substanţa lor
112. Anularea procedurii de atribuire ca urmare a retragerii finanţării. Consecinţă asupra plângerii în curs de soluţionare
113. Omiterea dispunerii asupra cheltuielilor de judecată în dispozitivul deciziei. îndreptare eroare materială
114. Invocarea de către intimată a unor excepţii privind contestaţia care nu au fost invocate în faţa Consiliului. Inadmisibilitate
115. 1. Existenţa unor datorii neachitate la bugetul general consolidat justifică excluderea ofertantei din procedura de achiziţie publică. 2. Atât timp cât oferta este inacceptabilă, preţul mai scăzut al acesteia nu prezintă relevanţă
116. Simpla achiziţionare a documentaţiei de atribuire nu îi conferă reclamantei calitatea procesuală activă
117. O altă soluţie decât menţinerea hotărârii de anulare a procedurii nu este posibilă în absenţa fondurilor necesare îndeplinirii contractului
118. Termen de contestare a documentaţiei de atribuire, în contextul art. 272 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
119. 1. Solvabilitatea şi lichiditatea generală a membrilor asocierii ofertante se cumulează în baza art. 186 alin. (3) din ordonanţă. 2. Limitarea participării la procedura de achiziţie doar pentru unităţile protejate. Participarea în asociere la procedura de atribuire presupune ca toţi membrii asocierii să fie unităţi protejate. 3. în cadrul unei asocieri, anumite documente de calificare pot fi prezentate doar de acei asociaţi care vor îndeplini sarcinile specifice pentru care se cer respectivele documente, iar nu de către toţi asociaţii
120. Necomunicarea copiei plângerii către partea adversă nu este sancţionată cu nulitatea plângerii. De asemenea, lipsa din cuprinsul plângerii a menţiunilor privind denumirea şi sediul autorităţii nu atrage nulitatea ei
121. Autoritatea a solicitat completarea ofertei cu documente în limba de origine şi în traducere legalizată în limba română. Prezentarea lor în limba de origine în termenul acordat, cu menţiunea că traducerea se va depune ulterior. Respingere legală a ofertei
122. Art. 77 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 nu se referă la posibilitatea completării unor documente de calificare prezentate de ofertant, dar care au vicii de legalitate
123. 1. Ofertantul declarat câştigător al licitaţiei are calitate procesuală pasivă în litigiul de soluţionare a plângerii. 2. Cerinţa de calificare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat trebuie îndeplinită de fiecare dintre ofertanţii asociaţi
124. Solicitarea certificării conform standardului EN ISO 14001:2004. Ofertant în curs de certificare. Ofertă admisibilă ca urmare a prezentării de documente echivalente
125. Au calitate procesuală activă în a formula plângere şi ofertanţii care nu au fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională
126. Obiecţiile care nu au fost supuse analizei Consiliului nu pot fi analizate de instanţa de judecată
127. Nu este suficient ca autoritatea să stabilească perioada pentru depunerea ofertelor doar prin raportare la perioadele minime prevăzute de ordonanţă
128. Cererea de declarare a ofertei petentei ca fiind câştigătoare este inadmisibilă
129. 1. Consiliul are posibilitatea legală de a declina o cauză către instanţa de judecată. 2. Anularea procedurii pe motivul că autoritatea a omis punerea la dispoziţia operatorilor economici a unei părţi din caietul de sarcini
130. 1. Interesul în promovarea unei plângeri există chiar şi dacă a fost executat contractul, întrucât petenta poate obţine despăgubiri. 2. Condiţie ca suma reprezentând garanţia de participare să fie depusă cu minimum 24 de ore înainte de deschiderea ofertelor în contul autorităţii contractante. Culpa băncii pentru virarea cu mai puţin de 24 de ore a sumei. Respingere legală a ofertei
131. La judecarea plângerii este obligatorie citarea câştigătorului licitaţiei pentru că, numai în acest mod el are posibilitatea de a-şi apăra drepturile şi interesele recunoscute prin declararea ofertei sale ca fiind câştigătoarea procedurii de atribuire
132. Cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului nu poate fi soluţionată decât în compunere de 3 judecători
133. Scopul organizării unei proceduri de atribuire este de a asigura accesul cât mai multor operatori economici la procedură, iar nu introducerea unor obstacole nejustificate, precum este stabilirea unui termen foarte scurt pentru accesul la documentaţie, care conduce la limitarea participării
134. Achiziţie de saci din polietilenă pentru deşeuri. Cerinţă de calificare constând în dovedirea implementării unui sistem de management de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001:2005, a unui sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2001 şi a unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001:2008. Cerinţă legală
135. Constituirea garanţiei de participare sub altă formă decât cea prevăzută de autoritate. Admitere nelegală a ofertei
136. Instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei cereri nu se poate pronunţa decât în limitele deduse judecăţii de către reclamant. Cerere de lămurire a dispozitivului
137. Refuz nejustificat al autorităţii contractante de a încheia contractul în condiţiile propuse de ofertant. Obligarea autorităţii, de către Consiliu, de a transmite o somaţie ofertantului privind semnarea contractului în respectivele condiţii. Măsură legală
138. Susţinere din partea unui terţ pentru îndeplinirea cerinţei cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani. Susţinere permisă de lege
139. Cerinţă necontestată până la data de depunere a ofertelor. Prezumţie că ofertanta a acceptat condiţiile pe care autoritatea contractantă le-a solicitat în documentaţia de atribuire
140. în stabilirea admisibilităţii unei oferte din punct de vedere al încadrării preţului ofertat în limita fondurilor ce pot fi disponibilizate de autoritate relevant este preţul final al ofertei, după etapa de licitaţie electronică, iar nu cel iniţial
141. Capăt de cerere principal de constatare a valabilităţii unui contract administrativ. Inadmisibilitatea capătului principal atrage respingerea celui secundar, de anulare a licitaţiei ulterioare pentru servicii similare celui din contractul administrativ încheiat anterior
142. 1. Plângere împotriva deciziei Consiliului formulată în contradictoriu şi cu membrii completului care au soluţionat contestaţia, precum şi cu persoana conducătoare a autorităţii contractante. Plângere formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. 2. Semnarea şi ştampilarea ofertelor de preţ de la furnizori le conferă un caracter oficial şi dă posibilitatea autorităţii să stabilească cu certitudine faptul că aceste preţuri sunt justificate. Analizarea legalităţii şi temeiniciei actului autorităţii contractante considerat vătămător, precum şi a deciziei prin care Consiliul soluţionează contestaţia formulată împotriva acestuia, se face prin examinarea documentaţiei care a stat la baza emiterii lor. Nu este prevăzută nicio sancţiune pentru neîndeplinirea obligaţiei autorităţii de comunicare către contestatoare a punctului de vedere asupra contestaţiei
143. 1. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile care privesc atribuirea contractelor subsecvente acordurilor-cadru. 2. Diferenţa mică între preţurile ofertanţilor nu exonerează autoritatea contractantă de obligaţia de aplicare art. 202 faţă de ofertele cu preţ aparent neobişnuit de scăzut. 3. Diminuarea de către instanţă a cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea plângerii
144. Revizuire întrucât există contradicţie între minută şi dispozitiv
145. Odată luată decizia achiziţionării unor bunuri prin licitaţie, autoritatea îşi asumă implicit şi obligaţia de a încheia cu câştigătorul licitaţiei contractul de achiziţie. Numai existenta unor împrejurări total independente de voinţa autorităţii poate justifica anularea procedurii în temeiul art. 209 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
146. Plângerea se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an
147. Autorităţile contractante pot fixa în mod liber, însă nu discreţionar, cerinţele de calificare a ofertanţilor. Sunt legale cerinţa de experienţă similară constând în încheierea a minimum 5 contracte (dintre care cel puţin trei contracte să fie încheiate cu societăţi la care statul deţine capital social 100% sau majoritar), cerinţa deţinerii calităţii de membru ACCA a cel puţin unei persoane din echipa de audit propusă şi cerinţa ca echipa de audit să cuprindă membri din mai multe organisme profesionale
148. Ofertă care depăşeşte valoarea fondurilor alocate în lei, însă se încadrează în valoarea în euro de la data studiului de fezabilitate. Ofertă inacceptabilă
149. Nu există niciun text de lege care să-i interzică petentei să solicite pe calea plângerii anularea doar a unora dintre actele administrative contestate pe calea administrativ-jurisdicţională
150. 1. Ministerul Finanţelor Publice este scutit de taxa judiciară de timbru în orice acţiune promovată. 2. Documentaţie de atribuire contestată după o lună de zile. Invocarea faptului că depunerea contestaţiei s-a realizat în termenul legal, întrucât a existat o corespondenţă de clarificare a ei
151. Garanţie de participare constituită în altă modalitate decât cea premisă de autoritate. Nerespingerea ofertei la şedinţa de deschidere pentru acest motiv. Declararea ulterioară a ei ca fiind câştigătoare. Contestaţie împotriva admiterii ofertei. Contestaţie tardivă întrucât ea trebuia depusă începând cu data şedinţei de deschidere a ofertelor la care oferta petentei nu a fost respinsă de autoritate
152. Competenţa de suspendare a unui act constatator privind neexecutarea de către reclamante a unui contract de achiziţie publică aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante
153. Produs ofertat cu alte caracteristici decât cele regăsite pe site-ul producătorului. Comisia de evaluare nu are obligaţia de a verifica ofertele prin raportare la informaţiile de pe site
154. 1. Excepţia de neconstituţionalitate în concurs cu excepţia lipsei de interes a petentei. Ordine de soluţionare. 2. Interesul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să fie legitim, să fie născut şi actual, să fie personal şi direct. Interesul este născut şi actual atunci când există în momentul în care se exercită acţiunea civilă şi pe întreg parcursul exercitării acesteia. 3. Diminuarea de către instanţă a cheltuielilor de judecată de la 11.900 lei, la 7.000 lei
155. Obligaţia prezentării dovezii constituirii garanţiei de participare la procedura de atribuire revine ofertantului. Lipsa dovezii atrage respingerea ofertei
156. Completarea plângerii după termenul legal de formulare a acesteia este inadmisibilă
157. Comunicarea în termen a contestaţiei către Consiliu şi autoritatea contractantă este prevăzută de lege cumulativ
158. 1. Are calitate procesuală pasivă în litigiul de soluţionare a plângerii ofertantul câştigător, cu care autoritatea contractantă a şi încheiat acordul-cadru. 2. Punctarea unei specificaţii tehnice care nu îi procură un avantaj autorităţii contractante este nelegală
159. Servicii de pază. Tarif minim. Obligaţia justificării tarifelor neobişnuit de scăzute
160. Cerinţe minime de calificare. Limitări legale
161. Cerinţă de calificare constând în certificarea implementării sistemului managementului solidarităţii sociale SA 8000:2001. Cerinţă nelegală
162. 1. Contestarea documentaţiei de atribuire de către o societate care nu putea participa la procedura de atribuire. Lipsa de interes a contestatoarei. 2. Achiesarea intimatei la pretenţiile petentei. Cheltuieli de judecată
163. Interesul contestatoarei petente nu se justifică în condiţiile în care, chiar dacă ar fi admise contestaţia şi plângerea, oferta sa nu ar putea fi declarată câştigătoare, situându-se pe o poziţie inferioară în clasament
164. în cadrul contestaţiei în anulare nu se poate realiza o reapreciere a probelor
165. Prezumţia luării la cunoştinţă a actului atacat la data publicării lui în SEAP este aplicabilă şi pentru răspunsurile de clarificare pe marginea documentaţiei de atribuire
166. Nu toate contractele încheiate de autorităţile publice sunt contracte administrative
167. Termenul de contestare a documentaţiei de atribuire curge de la data publicării ei în SEAP, nu de la data primirii răspunsului la solicitarea de clarificare a ei
168. Termenul de contestare a documentaţiei de atribuire curge de la data publicării ei în SEAP, nu de la data primirii răspunsului la solicitarea de clarificare/modificare a ei
169. Cerinţă de calificare constând în prezentarea unui certificat de atestare tehnică a ofertantului emis de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România. Cerinţă legală
170. Motivarea tardivă a plângerii atrage nulitatea ei
171. Document de calificare care nu a fost prezentat cum a solicitat autoritatea contractantă – formă autentică – ci în copie legalizată. Respingere legală a ofertei
172. Legiuitorul nu condiţionează calitatea de autoritate contractantă celei de persoană juridică. Instanţa competentă să judece plângerea în cazul unei proceduri de atribuire organizată de o direcţie regională de drumuri şi poduri fără personalitate juridică
173. Ofertant care nu îndeplineşte condiţiile de calificare. Ofertă respinsă în mod corect ca inacceptabilă. Criticile ofertantei respinse referitoare la o eventuală neconformitate a ofertei declarate câştigătoare sunt lipsite de interes
174. Contract încheiat de o primărie care nu este contract administrativ. Instanţa competentă să se pronunţe asupra executării contractului
175. Respingerea recursului fără ca el să fi fost judecat în fond nu este un motiv de contestaţie în anulare
176. 1. Calcularea termenului de depunere a contestaţiei. 2. în cazul comunicării rezultatului procedurii de atribuire prin fax există prezumţia luării lui la cunoştinţă la momentul comunicării
177. Aplicabilitatea dispoziţiilor Codului de procedură civilă în calcularea termenului de contestare
178. Datorii la buget. Respingerea ofertei. Compensarea datoriilor ulterior evaluării ofertelor. Respingere legală
179. Anularea procedurii ulterior declarării ofertei câştigătoare. Anulare legală
180. 1. Necomunicarea copiei plângerii părţii adverse nu atrage nulitatea absolută a plângerii. Nulitatea relativă se acoperă dacă nu este invocată în termenul legal. Ea nu poate fi invocată direct în căile de atac. 2. Nu pot fi invocate pe calea contestaţiei în anulare erorile de interpretare a probelor
181. Ofertanţi asociaţi. Condiţie de calificare constând în prezentarea certificatelor ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 şi ISO/CEI 27001:2006 îndeplinită doar de unul dintre asociaţi. Respingere legală a ofertei întrucât art. 186 alin. (3) şi art. 190 alin. (3) din ordonanţă nu sunt aplicabile în speţă
182. Nu toate contractele încheiate de autorităţile publice sunt contracte administrative
183. Servicii de asigurări auto tip RCA. Ofertă care nu respectă reducerea maximă permisă de Ordinul nr. 20/2008. Ofertă neconformă
184. Achiziţia unui autovehicul care să nu fie dotat cu sistemul AdBlue. Cerinţă nelegală
185. 1. Lipsa numărului de înregistrare de la instituţia emitentă şi nesemnarea de către managerul instituţiei a recomandării sunt vicii de formă care o lipsesc de forţă probantă. 2. Mostre. Verificarea lor de către autoritate
186. Este nelegală adresa autorităţii de comunicare a anulării procedurii de atribuire în care nu se indică erorile şi omisiunile care au stat la baza anulării
187. Nesesizarea de către Consiliu a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în baza art. 278 alin. (3) din ordonanţă, nu are vreo influenţă în cadrul soluţionării contestaţiei
188. Posibilitatea autorităţii de a cere clarificări intervine în cazul în care ofertantul pare să îndeplinească cerinţele minime de calificare, dar există anumite incertitudini sau neclarităţi
189. 1. Este suficient să nu fie îndeplinit un singur criteriu de calificare pentru declararea ca inacceptabilă a ofertei afectată de această deficienţă. 2. Cerinţele de calificare au caracter concret, privesc posibilitatea efectivă a îndeplinirii contractului, nu obţinerea de date abstracte. 3. Termenul de execuţie propus nu este un element pur formal al ofertei, prezumat a fi valabil şi admis indiferent de întinderea sa, ci reprezintă un element esenţial al propunerii tehnice, a cărui realitate trebuie verificată cu mare atenţie de comisia de evaluare şi confirmată de ofertant prin documentele înaintate autorităţii
190. Utilizarea unui criteriu de calificare ca factor de evaluare. Anulare legală a procedurii de atribuire
191. Desemnarea ofertei câştigătoare este atributul exclusiv al autorităţii contractante
192. Normele speciale din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 se aplică cu prioritate faţă de norma de competenţă generală a instanţei de contencios administrativ
193. 1. Cerinţă de calificare constând în prezentarea bilanţului cu viza de înregistrare a lui la Administraţia Finanţelor Publice. Bilanţ nevizat, fiind transmis administraţiei prin poştă, c u confirmare de primire. Cerinţă îndeplinită. 2. Lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială în cazul unei oferte comune se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor ofertanţilor asociaţi
194. Ofertant care nu deţine certificarea ISO privind managementul securităţii informaţiei impusă pentru calificare de autoritatea contractantă. Asigurarea nivelului corespunzător al securităţii informaţiei poate fi recunoscută de la etapa în care implementarea sistemului de management al securităţii a fost auditată şi a fost emis raportul de audit
195. Instanţa nu se poate pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei unui act administrativ care nu a făcut obiectul contestaţiei adresate Consiliului
196. Restricţionare impusă de lege
197. împrejurarea că petenta a formulat acţiunea la instanţă la 8 septembrie 2009, iar la Consiliu a depus contestaţia după o lună, nu conduce la concluzia că ea nu s-a adresat pentru soluţionarea aceleiaşi cereri concomitent la Consiliu şi la instanţă, în accepţiunea dată de art. 2562 din ordonanţă
198. 1. Lichiditate de peste 150%. Cerinţă legală. 2. Experienţă similară rezultând din contracte executate în mediul urban. Cerinţă legală. 3. Punctarea termenului de plată nu contravine principiului ca factorii de evaluare să aibă legătură cu specificul achiziţiei în cauză
199. 1. Dacă nu se dovedeşte, la prima zi de înfăţişare, că recursul a fost depus peste termen sau dacă această dovadă nu reiese din dosar, el se va socoti făcut în termen. 2. Este de notorietate ca anumite echipamente IT nu funcţionează corespunzător cu consumabile reumplute, remanufacturate, astfel ca autoritatea contractantă nu poate fi constrânsă să achiziţioneze asemenea consumabile
200. Legalitatea actului autorităţii contractante se stabileşte în raport cu documentele prezentate în termenul limită de depunere a ofertelor şi aflate la dispoziţia comisiei de evaluare
201. Un singur motiv întemeiat poate duce la constatarea ofertei ca neconformă
202. Atât timp cât contractele în baza cărora reclamanta îşi întemeiază cererea sunt încheiate cu Direcţia Regională Drumuri şi Poduri C., aceasta este autoritatea contractantă în raport de care se stabileşte instanţa competentă. în dreptul administrativ nu are relevanţă dacă autoritatea publică are sau nu personalitate juridică, fiind relevantă capacitatea de drept administrativ
203. 1. Indicarea greşită în plângere a deciziei atacate. Eroare materială. 2. Permiterea completării documentelor lipsă nu poate fi înţeleasă decât în sensul ca aceste înscrisuri să existe la data depunerii ofertei şi, cel mai târziu, la data deschiderii ei, însă nu se regăsesc în oferta depusă din neglijenţa ofertantului
204. Cerinţa ca experienţa similară să fie dovedită printr-un singur contract de lucrări cu un anumit prag valoric este nelegală, ofertanţii putând să îşi dovedească experienţa similară şi prin mai multe astfel de contracte executate concomitent, ale căror valori să fie însumate
205. Ofertă îmbunătăţită în ultima secundă a licitaţiei electronice, despre care petenta a aflat cu un decalaj de 5 secunde. Rezultat valabil
206. în cazul unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut autoritatea contractantă nu are obligaţia de a solicita ofertantului toate informaţiile enumerate la art. 361 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006
207. Contestaţie depusă la Consiliu, în loc să fie depusă la instanţa competentă. Declinare. Fiind depusă în termen la Consiliu, contestaţia nu poate fi respinsă ca tardivă de către instanţă
208. Renunţarea de către autoritate la un factor de evaluare, în timpul evaluării ofertelor, încalcă dispoziţiile şi principiile legale
209. Criteriile de calificare şi selecţie sunt limitativ prevăzute de lege, orice alte criterii stabilite în documentaţia de atribuire sunt nelegale şi, în consecinţă, lipsite de efecte juridice
210. în materia achiziţiilor publice nu se aplică imprescriptibilitatea acţiunii în anulare, chiar dacă se invocă motive de nulitate absolută
211. Cerinţe de calificare privind lichiditatea generală mai mare de 150% şi certificarea SA 8000. Cerinţe nelegale
212. 1. în cazul achiziţiei de servicii incluse în anexa nr. 2 B la ordonanţă autoritatea are obligaţia de a aplica doar prevederile art. 35-38 şi 56 din ordonanţă. 2. Prezentarea de către ofertant a unui document de calificare în copie ilizibilă nu justifică aprecierea că nu îndeplineşte condiţia de calificare aferentă documentului, autoritatea având obligaţia de a cere aducerea unei copii lizibile
213. Ofertantă care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională. Lipsa calităţii procesuale pasive a ei în etapa judiciară a plângerii
214. Cerere de revizuire
215. Ofertă neconformă. Autoritatea contractantă nu poate solicita îmbunătăţirea ofertei tehnice, neexistând o astfel de soluţie legislativă
216. Utilizarea unei cerinţe de calificare ca factor de evaluare. Anularea procedurii de către autoritatea contractantă. Anulare nelegală
217. Angajament de susţinere a ofertantului care nu a fost încheiat în formă autentică. Nerespectarea acestei forme duce la lipsirea lui de efecte juridice, fiind lovit de nulitate absolută
218. Subfactori de evaluare subiectivi. Contestarea punctajelor acordate ofertelor. Admiterea contestaţiei şi anularea procedurii întrucât nu se poate dispune reevaluarea ofertelor pe baza unor factori de evaluare subiectivi
219. Autoritatea are dreptul, nu obligaţia, de a aplica criterii de calificare, inclusiv cele referitoare la situaţia personală a ofertanţilor
220. Termenul de 20 de zile impus de art. 200 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 este unul de recomandare, a cărui depăşire nu are consecinţe cu privire la legalitatea actului
221. Litigiu intervenit între contractant şi subcontractant, persoane juridice de drept privat (societăţi comerciale), soluţionat de secţia comercială a instanţei. Apel admis întrucât competenţa îi revenea secţiei de contencios administrativ, subcontractul făcând parte din contractul administrativ de achiziţie publică
222. Licitaţie pentru plăcuţe de înmatriculare. Ofertă conform modelului şi caracteristicilor tehnice prevăzute de autoritate în caietul de sarcini. Invocarea de către ofertantul declarat necâştigător a faptului că plăcuţele licitate de câştigător încalcă modelul său industrial protejat, înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
223. Faptul că unul dintre ofertanţi a elaborat studiul de fezabilitate nu prezumă distorsionarea concurenţei, acest aspect urmând a fi dovedit
224. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 155/2006 nu constituie un act normativ
225. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate înainte de momentul încheierii contractului, chiar dacă ulterior formulării autoritatea a încheiat contractul
226. Procedură de achiziţie organizată în baza Legii nr. 389/2004, nu a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Contestaţia depusă la Consiliu este inadmisibilă, acesta neavând competenţă să o soluţioneze
227. Admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică, sub toate aspectele, bazată pe probe concludente pe care autoritatea contractantă este obligată să le obţină în vederea evaluării obiective a ofertei
228. 1. Ofertantul câştigător poate ataca cu plângere decizia Consiliului chiar dacă nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională. 2. Producătorul produselor ofertate nu are nevoie de autorizaţie de la sine însuşi pentru comercializarea produselor. 3. Dispoziţiile din fişa de date a achiziţiei trebuie interpretate într-un sens raţional. Doar societăţile care intenţionează să subcontracteze au obligaţia de a depune o listă cu subcontractanţi, iar în măsura în care nu depun o astfel de listă nu mai au posibilitatea să subcontracteze
229. Este nelegală prevederea unei cerinţe de calificare prin care se dezavantajează ofertanţii asociaţi în raport cu cei individuali. Nemotivarea plângerii în termenul legal atrage nulitatea acesteia, iar completarea plângerii cu noi motive după termenul legal conduce la nulitatea completării
230. Contract de furnizare atribuit de o societate comercială finanţat 75% de un minister. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu
231. Nerespectarea obligaţiei legale de a atribui contractul în urma unei proceduri de achiziţie constituie o cauză de nulitate a contractului
232. 1. Este admisibilă plângerea formulată de un ofertant care nu a luat parte la etapa administrativ-jurisdicţională din faţa Consiliului. 2. Deciziile Consiliului nu pot fi revocate. 3. Asocierea la o contestaţie este un drept recunoscut exclusiv participanţilor la procedura de atribuire (ofertanţilor)
233. Procedură organizată de o societate care nu este autoritate contractantă. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu
234. Este legală declinarea cauzei de către Consiliu la o instanţă de judecată
235. Cerinţa încheierii şi executării contractelor pentru lucrări similare în ultimii cinci ani. Cerinţă legală
236. Este nefondată contestaţia împotriva actului autorităţii de punere în executare a unei decizii a Consiliului neatacate anterior
237. 1. Data luării la cunoştinţă despre actele publicate în SEAP este cea a publicării lor. 2. Consiliul nu are obligaţia legală de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice despre nelegalităţile arătate în contestaţie
238. Contract aflat în litigiu la instanţă. Iniţierea de către autoritatea contractantă a unei noi licitaţii pentru atribuirea unui contract cu acelaşi obiect ca al celui aflat în litigiu. Vătămarea drepturilor contractantului. Admiterea contestaţiei contractantului şi anularea licitaţiei
239. Data de la care începe să curgă termenul de contestare a datei limită de depunere a ofertelor este cea a publicării anunţului de participare
240. Declararea ofertei câştigătoare este atributul exclusiv al autorităţii contractante
241. Plângere prin care nu se critică decizia Consiliului, ci actul autorităţii contractante atacat prin contestaţie. Plângere nulă
242. Plângere transmisă Consiliului în termenul de atac al deciziei sale. Returnarea de către acesta a plângerii către petentă, care după primire a transmis-o către instanţa competentă, însă cu depăşirea termenului de atac al deciziei. Plângere tardivă
243. Netimbrarea plângerii. Consecinţa: anularea ei ca neîntemeiată
244. Contestaţie care nu este de competenţa Curţii de Apel Bucureşti. Respingerea ei de către Curte ca inadmisibilă
245. Art. 286 alin. (1) din ordonanţă exclude parcurgerea procedurii de conciliere sau a procedurii prealabile de la art. 7 din Legea nr. 554/2004, pentru a se asigura celeritate în judecarea cauzelor
246. 1. Momentul de la care curge termenul de depunere a plângerii împotriva deciziei Consiliului în cazul unei petente care nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională. 2. Punctaje ce nu au putut fi verificate de Consiliu întrucât factorii de evaluare au fost subiectivi. Anulare legală a procedurii de atribuire
247. Ofertantă care a avut încheiat cu autoritatea contractantă un contract reziliat de aceasta pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale. Excludere legală a ofertantei de la procedura de atribuire. Obiecţiunile privitoare la rezilierea contractului exced competenţei Consiliului
248. Contestaţia depusă în termen la Consiliu şi declinată de acesta la instanţă se socoteşte depusă în termen la instanţă
249. Lucrări la o clădire monument istoric. Impunerea prezentării autorizaţiei specifice pentru execuţia de lucrări la monumente istorice. Ofertanţi asociaţi. Prezentarea autorizaţiei doar de către unul dintre asociaţi. Ofertă admisibilă
250. Ofertă întocmită fără a ţine seama de modificările ulterioare aduse documentaţiei sub pretextul că acestea sunt ambigue. Ofertă neconformă
251. Contestaţie depusă în afara termenului legal, însă în interiorul termenului eronat comunicat de autoritatea contractantă. Contestaţie valabilă
252. 1. Aspectele soluţionate printr-o decizie cu autoritate de lucru judecat nu pot fi repuse în discuţie. 2. Specificul litigiilor referitoare la desfăşurarea procedurii de achiziţie impune încunoştinţarea beneficiarului actului contestat pentru garantarea principiilor asigurării legalităţii armelor şi dreptului la apărare. Respectivul beneficiar are calitate procesuală pasivă
253. 1. Termenul de contestare. Modalitatea de calcul. 2. Nesolicitarea de clarificări la documentaţia de atribuire nu exclude posibilitatea contestării directe a acesteia
254. Cerinţa încheierii şi executării contractelor pentru lucrări similare în ultimii cinci ani. Cerinţă nelegală
255. Solicitarea de către Consiliu a transmiterii anumitor documente şi informaţii. Imposibilitatea comunicării respectivei solicitări către contestatoare, din culpa acesteia. Respingerea contestaţiei
256. Dacă durata de valabilitate a ofertei impusă de autoritate a fost redusă ulterior, fără însă a fi modificată şi durata privind garanţia de participare, atunci aceasta din urmă nu poate fi scăzută de ofertanţi. Prezentarea după şedinţa de deschidere a ofertelor a altei garanţii de participare este contrară legii
257. Dovada transmiterii unor pagini prin fax şi dovada transmiterii conţinutului contestaţiei nu se confundă
258. în judecarea plângerii împotriva deciziei Consiliului este admisibilă proba cu expertiză judiciară/constatarea tehnică, nefiind incidente prevederile art. 305 C. pr. civ.
259. Adoptarea actelor contestate cu votul a 2 din cei 5 membri ai comisiei de evaluare este nelegală, neavând relevanţă faptul că au fost prezinţi doar 3 membri, întrucât ceilalţi 2 se aflau în concediu. Anularea în integralitate a procedurii pentru adoptarea actelor contestate cu nerespectarea majorităţii cerute de lege nu se justifică, impunându-se doar anularea actelor afectate de neregularitatea constatată
260. 1. Solicitarea bilanţurilor contabile pe anii 2006, 2007 şi 2008. Prezentarea de două ori a bilanţului pe anul 2006 şi nedepunerea celui pe anul 2008. Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a prelua de pe site-urile oficiale datele pe care ofertantul trebuia să le includă în oferta sa. Respingere legală a ofertei. 2. Cum oferta petentei nu s-a calificat în etapa evaluării, nefiind admisibilă, nu prezintă importanţă faptul că preţul pe care l-a ofertat a fost mai mic decât cel al societăţii desemnate câştigătoare
261. Plângerea expediată prin curierat nu beneficiază de normele art. 104 C. pr. civ. Expedierea plângerii în termenul legal către Consiliu nu înlătură tardivitatea expedierii plângerii către instanţă
262. Evaluare bazată pe răspunsul comunicat comisiei de evaluare de producătorul produsului ofertat. Posibilitate ca răspunsul să nu fie imparţial, întrucât la licitaţie au fost ofertate produse diferite ale aceluiaşi producător, acesta având interesul de a îşi promova produsul mai scump. Evaluare nelegală. Obligarea autorităţii la cooptarea de experţi pentru verificarea conformităţii ofertelor
263. Calitatea de autoritate contractantă a Romavia. Principiul dublului grad de jurisdicţie
264. Asocierea constituită în vederea participării la o procedură de atribuire nu are personal

Alte carti de DUMITRU-DANIEL SERBAN:
Alte carti din colectia JURISPRUDENTA:
© 2020 LIBRARIE.NET SRL