Librarie.Net foloseste cookies. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform termenilor și condițiilor
Tel: 0351.139.915 CONT CLIENTCONTACTINFO

Codul de procedura fiscala - editia a XV-a - actualizat la 7 octombrie 2009

Cod produs: 141326
Editura: Best Publishing
Anul aparitiei: 2009
Categorii: Economie, Legislatie / Fiscalitate, Carti
Pret: 7.00 lei
Disponibilitate: in stoc
Livrare estimativă: 3 zile

» modalitati transport
» info disponibilitate si retur
» formular contact
CODUL DE PROCEDURA FISCALA republicat in iulie 2007 - ACTUALIZAT asa cum a fost modificat si completat prin O.G. nr. 47/2007, prin O.u.G. nr. 19/2008, prin Legea nr. 52/2009, prin O.u.G. nr. 46/2009 si prin Legea nr. 194/2009.

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

TITLUL I - Dispoziţii generale

Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală

Sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală

Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative

Modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală

Funcţionarea Comisiei fiscale centrale

Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

Aplicarea unitară a legislaţiei

Exercitarea dreptului de apreciere

Rolul activ

Limba oficială în administraţia fiscală

Dreptul de a fi ascultat

Obligaţia de cooperare

Secretul fiscal

Buna-credinţă

Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale

Interpretarea legii

Criteriile economice

Eludarea legislaţiei fiscale

Raportul juridic fiscal

Conţinutul raportului de drept procedural fiscal

Subiectele raportului juridic fiscal

împuterniciţii

Numirea curatorului fiscal

Obligaţiile reprezentanţilor legali

TITLUL II - Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal

Dispoziţii generale

Creanţele fiscale

Obligaţiile fiscale

Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale

Stingerea creanţelor fiscale

Creditorii şi debitorii

Plătitorul

Răspunderea solidară

Dispoziţii speciale privind stabilirea răspunderii

Drepturile şi obligaţiile succesorilor

Dispoziţii privind cesiunea creanţelor fiscale ale contribuabililor

Domiciliul fiscal

Domiciliul fiscal

TITLUL III - Dispoziţii procedurale generale

Competenţa organului fiscal

Competenţa generală

Competenţa teritorială

Competenţa în cazul sediilor secundare

Competenţa teritorială a compartimentelor de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale

Competenţa specială

Conflictul de competenţă

Acord asupra competenţei

Conflictul de interese

Abţinerea şi recuzarea

Actele emise de organele fiscale

Noţiunea de act administrativ fiscal

Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans

Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal

Comunicarea actului administrativ fiscal

Opozabilitatea actului administrativ fiscal

Nulitatea actului administrativ fiscal

Desfiinţarea sau modificarea actelor administrative fiscale

îndreptarea erorilor materiale

Administrarea şi aprecierea probelor

Dispoziţii generale

Mijloace de probă

Dreptul organului fiscal de a solicita prezenţa contribuabilului la sediul său

Comunicarea informaţiilor între organele fiscale

Informaţii şi expertize

Obligaţia de a furniza informaţii

Furnizarea periodică de informaţii

Obligaţia băncilor de a furniza informaţii

Expertiza

Verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului

Prezentarea de înscrisuri

Cercetarea la faţa locului

Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize şi prezentarea unor înscrisuri

Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informaţii

Colaborarea dintre autorităţile publice

Obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a furniza informaţii şi de a prezenta acte

Colaborarea dintre autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public

Condiţii şi limite ale colaborării

Colaborarea interstatală dintre autorităţile publice

Sarcina probei

Forţa probantă a documentelor justificative şi evidenţelor contabile

Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale

Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impunerii

Estimarea bazei de impunere

Termene

Calcularea termenelor

Prelungirea termenelor

Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor

Cazul de forţă majoră şi cazul fortuit

TITLUL IV - înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală

Obligaţia de înregistrare fiscală

Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente

Declararea filialelor şi sediilor secundare

Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală

Certificatul de înregistrare fiscală

Modificări ulterioare înregistrării fiscale

Registrul contribuabililor

Obligaţia de a conduce evidenţa fiscală

Reguli pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale

TITLUL V - Declaraţia fiscală

Obligaţia de a depune declaraţii fiscal

Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale

Depunerea declaraţiilor fiscale

Corectarea declaraţiilor fiscale

TITLUL VI - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat

Dispoziţii generale

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat

Decizia de impunere

Forma şi conţinutul deciziei de impunere

Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

Deciziile referitoare la bazele de impunere

Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare

Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale

Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale

întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale

Efectul împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale

TITLUL VII - Inspecţia fiscală

Sfera inspecţiei fiscale

Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale

Persoanele supuse inspecţiei fiscale

Formele şi întinderea inspecţiei fiscale

Proceduri şi metode de control fiscal

Perioada supusă inspecţiei fiscale

Realizarea inspecţiei fiscale

Competenţa

Selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală

Avizul de inspecţie fiscală

Comunicarea avizului de inspecţie fiscală

Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale

Durata efectuării inspecţiei fiscale

Reguli privind inspecţia fiscală

Obligaţia de colaborare a contribuabilului

Dreptul contribuabilului de a fi informat

Sesizarea organelor de urmărire penală

Raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale

TITLUL VIII - Colectarea creanţelor fiscale

Dispoziţii generale

Colectarea creanţelor fiscale

Termenele de plată

Certificatul de atestare fiscală

Certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale

Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi restituire

Dispoziţii privind efectuarea plăţii

Ordinea stingerii datoriilor

Compensarea

Restituiri de sume

Obligaţia băncilor supuse regimului de supraveghere specială sau de administrare specială

Majorări de intârziere

Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere

Majorări de întârziere

Majorari de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara

Majorari de intarziere in cazulcompensarii

Majorari de intarziere in cazul deschiderii procedurii de insolventa

M ajorari de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare

M ajorari de intarziere in cazul inlesnirilor la plata

Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la

buget

înlesniri la plată

înlesniri la plata obligaţiilor fiscale

Constituirea de garanţii

Constituirea de garanţii

Tipuri de garanţii

Valorificarea garanţiilor

Măsuri asigurătorii

Poprirea şi sechestrul asigurătoriu

Ridicarea măsurilor asigurătorii

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea

începerea termenului de prescripţie

Suspendarea termenului de prescripţie

întreruperea termenului de prescripţie

Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie

Prescripţia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită

Dispoziţii generale

Organele de executare silită

Executarea silită în cazul debitorilor solidari

Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general c onsolidat

Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică

Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite

Reguli privind executarea silită

Obligaţia de informare

Precizarea naturii debitului

Somaţia

Drepturi şi obligaţii ale terţului

Evaluarea bunurilor supuse executării silite

Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite

Executarea silită prin poprire

Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor

Executarea silită a terţului poprit

Executarea silită a bunurilor mobile

Executarea silită a bunurilor mobile

Procesul-verbal de sechestru

Custodele

Executarea silită a bunurilor imobile

Executarea silită a bunurilor imobile

Instituirea administratorului-sechestru

Suspendarea executării silite a bunurilor imobile

Executarea silită a altor bunuri

Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini

Executarea silită a unui ansamblu de bunuri

Valorificarea bunurilor

Valorificarea bunurilor sechestrate

Valorificarea bunurilor potrivit înţelegerii părţilor

Valorificarea bunurilor prin vânzare directă

Vânzarea bunurilor la licitaţie

Comisia de licitaţie

Adjudecarea

Plata în rate

Procesul-verbal de adjudecare

Reluarea procedurii de valorificare

Cheltuieli

Cheltuieli de executare silită

Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită

Sumele realizate din executare silită

Ordinea de distribuire

Reguli privind eliberarea şi distribuirea

Contestaţia la executare silită

Contestaţia la executare silită

Termen de contestare

Judecarea contestaţiei

Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi

Darea în plată

Insolvabilitatea

Deschiderea procedurii insolvenţei

Anularea creanţelor fiscale

Aspecte internaţionale

Dispoziţii generale

Scopul

Sfera de aplicare

Autoritatea competentă din România

Asistenţa pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite

prin titluri de creanţă emise într-un alt stat membru

Furnizarea de informaţii

Comunicarea actelor emise în statul membru în care se află autoritatea solicitantă

Recuperarea creanţei şi aplicarea măsurilor asigurătorii

Titlul executoriu

Modificarea ulterioară a creanţei

Posibilitatea de a refuza acordarea asistenţei

Confidenţialitatea asupra documentelor şi informaţiilor primite

Cheltuielile privind asistenţa

Asistenţa pentru recuperarea într-un stat membru a creanţelor

stabilite prin titluri de creanţă emise în România

Solicitarea de informaţii

Comunicarea actelor emise în România

Recuperarea creanţelor stabilite în România

Cheltuielile privind asistenţa

Modificarea sau stingerea creanţei

Limba utilizată în procedura de asistenţă

Formularistica

Dispoziţii finale

Contestarea creanţei sau a titlului executoriu

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită

Rambursarea cheltuielilor de recuperare

Transmiterea informaţiilor pe cale electronică

Biroul central şi birourile de legătură

Condiţii de admitere a cererii de asistenţă

Instrucţiuni de aplicare

TITLUL IX - Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Dreptul la contestaţie

Posibilitatea de contestare

Forma şi conţinutul contestaţiei

Termenul de depunere a contestaţiei

Retragerea contestaţiei

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Decizia de soluţionare

Organul competent

Decizia sau dispoziţia de soluţionare

Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei

Dispoziţii procedurale

Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

Soluţionarea contestaţiei

Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale administrativă

Suspendarea executării actului administrativ fiscal

Soluţii asupra contestaţiei

Soluţii asupra contestaţiei

Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale

Comunicarea deciziei şi calea de atac

TITLUL X - Sancţiuni

Contravenţii

Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

Contravenţii şi sancţiuni la regimul produselor accizabile

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor

Actualizarea sumei amenzilor

Dispoziţii aplicabile

TITLUL XI - Dispoziţii tranzitorii şi finale

Dispoziţii privind regimul vamal

Dispoziţii privind stoparea ajutorului de stat

Dispoziţii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis

Dispoziţii privind funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale

Acte normative de aplicare

Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

înscrierea creanţelor la Arhiva Electronică de Garanţii Reale

Mobiliare

Dispoziţii privind termenele

Confiscări

Constatarea faptelor ce pot constitui infracţiuni

Dispoziţii procedurale privind înregistrarea în cazul unor activităţi cu produse accizabile

Dispoziţii tranzitorii privind înregistrarea fiscală

Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

Dispoziţii tranzitorii privind inspecţia fiscală

Dispoziţii tranzitorii privind soluţionarea contestaţiilor

Dispoziţii tranzitorii privind executarea silită

Intrarea în vigoare

Conflictul temporal al actelor normative

Abrogări

Decizia ICCJ nr. XIV(14)/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 [devenit art. 172] alin. (4) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la competenţa materială şi teritorială de soluţionare a contestaţiei la executarea silită şi a contestaţiei împotriva unui titlu executoriu fiscal

Decizia ICCJ nr. LXI(61)/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedură fiscală, raportate la art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelaşi cod, referitoare la calitatea de subiect activ al contravenţiei de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, a persoanei fizice care nu este comerciant

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor masuri de relazare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 226/2008 privind unele masuri financiar-bugetare

Bun de tipar 7 octombrie 2009

Alte carti din aceeasi categorie:
Alte carti de la BEST PUBLISHING:

Pret: 24.95 17.46 lei (-30%)

Pret: 19.99 lei
127 de Ore 2010

Pret: 19.99 lei

Pret: 19.99 lei

Pret: 19.99 lei
© 2019 LIBRARIE.NET SRL